مدل آشیانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

دو مدل آماری آشیانی (nested) هستند اگر یکی از مدلها را بتوان با اعمال قیود(Constraints) روی پارامترهای آن، به مدل دوم تبدیل نمود. برای مثال، مجموعه ی توزیع های گاوسی (Gaussian) با میانگین صفر، درون مجموعه تمام توزیع های گاوسی آشیانی شده است: میانگین را در مجموعه تمامی توزیع های گاوسی به مقدار صفر مقید می کنیم و توزیع های با میانگین صفر را بدست می آوریم.

احتمال پوشش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

احتمال پوشش (coverage probability) یک بازه اطمینان (confidence interval)  فراوانی نسبی بازه هایی است که مقدار مورد نظر را در برابر می گیرند.  برای توجیه این موضوع، یک مطالعه شبیه سازی را در ادامه ارائه خواهیم نمود.

بازرسی نمونه ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نقش اولیه بازرسی نمونه ای (Inspection sampling) به عنوان یک روش بهبود کیفیت در کشورهای صنعتی از بین رفته است. اما ،بازرسی نمونه ای که ممکن است به خاطر انتساب آن به یک جامعیت کلی تر،آن را نمونه گیری برای پذیرش نیز بنامند،هنوز جزیی ازدانش علم کیفیت برای شناسایی وضعیت های مطلوب به حساب میاید. برخی از طرحهای بازرسی نمونه ای برای مشخصه ای گسسته (وصفی ) در تولید انباشته ای وپیوسته ، و مشخصه های کیفیت پیوسته (متغیر )پرداخته می شود.

در تولید یک محصول، عوامل شناخته شده  و ناشناخته ی زیادی وجود دارد که برفرایندساخت و محصول اثرگذاشته و باعث ایجاد تغییرپذیری در مشخصه های کیقیت آنها می شود. که این تغییر پذیری نا خواسته  که بخشی از آن برای هر فناوری همواره غیر قابل اجتناب است نقصها و اقلام معیوب تولید می شود.

 

آمار توصیفی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

با توجه به کاربرد آمار توصیفی انواع شاخص های آن را در زیر بیان می کنیم.

شاخص های گرایش مرکزی

 سه نوع میانگین وجود دارد که عبارتند ازحسابی ، هندسی و همساز یا هار مونیک.برای محاسبه میانگین حسابی همه ی داده ها را با هم جمع و بر تعدادشان تقسیم میکنیم.

1.میانگین حسابی :

الف:زمانیکه داده ها محدود باشد\(\overline X  = \frac{{{X_1} + {X_2} + ... + {X_n}}}{N} = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{x_i}} }}{N}\)

نکته :میانگین جامعه را با μ و میانگین نمونه را با \(\overline X \)نشان می دهند.

ب : اگر داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله ی طبقات نداشته باشیم از\(\overline X  = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{X_i}} }}{N}\)و\({{F_i}}\)فراوانی هر طبقه و\({{X_i}}\)داده ها می باشند.

ج :اگر داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله طبقاتی بیش از یک باشد ،باید فراوانی هر طبقه را در متوسط طبقه ضرب کرده\(\overline X  = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{overline X}} }}{N}\)

د :روش کد گذاری که محاسبه میانگین به روش غیر مستیم انجام می گیرد در این حالت طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد انتخاب و متوسط طبقه را مشخص می کنیم و به ان کد صفر اختصاص داده، برای طبقات بالاتر آن کد1 + ،2+، ...وبرای طبقات پایین تر1-،2-،... اختصاص می دهیم.سپس فراوانی هر طبقه را در کد مر بوطه ضرب میکنیم\(\overline X  = M' + \left( {\frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{d_i}} }}{N}} \right)i\)و\(M'\)متوسط طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد،\({{d_i}}\)

کد مربوط به هر طبقه

ه : گاهی ممکن است در برخی پز وهش ها ، کمیت های به دست آ مده دارای ضرایبی باشندکه برای محاسبه میانگین ضرایب را در کمیت های به دست آمده ضرب و بر مجموع ضرایب تقسیم کرده ، که میانگین وزنی می گویند.

ز:در پزوهش هایی که دارای یک یا جند جامعه یا نمونه باشند گاهی پزوهش گردر صدرمحاسبه میانگین ، میانگین ها بر میاید که به آن میانگین مرکب می گویند.

طیف ها(1)-طیف لیکرت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طيف‌‌هاي نگرش تعدادي عبارت نگرشي هستند كه پاسخگو ، نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به آنها ابراز مي‌دارد. مقياسهاي نگرش، ابزارهاي اندازه‌گيري خامي هستند ، لذا نبايد از آنها انتظار بسيار داشت. نقش اصلي اين ابزارها، تقسيم افراد به گروههاي كلي، برحسب نگرش معيني است. لذا نمي‌توان انتظار داشت كه اين قبيل مقياس‌ها به تنهايي نگرش دقيقي از يك مورد منفرد فراهم آورند، زيرا اين تكنيكها براي قرار دادن افراد بر روي يك پيوستار خطي نسبت به يكديگر، آن هم به صورت نسبي (نه مطلق) طراحي مي‌شوند.

نمونه گیری و جامعه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است  نمونه ای که باید نماینده جامعه باشد که  پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ (تهران-اصفهان-مشهد-زنجان-... )در کنار شما باشیم 

 با ما در تماس باشید

نظر کاربران

 • مهدی یار

  با تشکر از تمامی زحمات دست اندرکارن و زحمت کشان، برای همگی آرزوی سلامتی و بهروزی دارم
 • پری کرمی

  به کارهای خوبتون ادامه بدید. لطفا برای ارسال مطالب و درج اون قسمتی را تعبیه کنید
 • فاطمه بهرامی

  آقای تازیکه امیدوارم در کار خود موفق و پیروز باشد.
 • 1
 • 2
 • 3

آخرین نظرات

 • سلام خسته نباشید من فیلم اموزشی نرمافزار ایزی فیت رو خیلی ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • احسنت بر شما. آموزش بسیار خوبی بود. * نتیجه گیری: مطابق نتایج ...

  ادامه مطلب ..و

آمار سایت