تفاوت بین توزیعهای نرمال و نرمال استاندارد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

توزیع نرمال با دو پارامتر میانگین و واریانس مشخص می شود. توزیع نرمال استاندارد توزیع خاصی با میانگین صفر و واریانس 1 می باشد. در حال حاضر، این توزیع استاندارد، برای تشکیل جداول توزیع نرمال استفاده می گردد. فرض کنید اگر \(X\) دارای توزیع نرمال با میانگین \(\mu\) و واریانس \(\sigma^2\) باشد، سپس با تعریف متغیر \(Z\) به صورت  \[Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\] ، \(Z \) دارای توزیع نرمال استاندارد می باشد. بنابراین بر هر توزیع نرمال مورد نظر، می توانیم احتمالات به شکل \(Pr\left(a<X<b\right)\)  را از جدول \(Z\) محاسبه نمود. بنابراین نرمال استاندارد نقش ویژه ای را نسبت به بقیه اعضای توزیع های نرمال به عهده دارد.

مقیاس های اندازه گیری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مقياسها از مهمترين ابزار پژوهش در تمامي دانشها (اعم از طبيعي و يا انساني) به شمار مي‌آيند. با اين ابزار واقعيت مورد مطالعه دقيق‌تر سنجيده مي‌شود، امكان رده‌بندي دروني اجزاء آن ميسر خواهد بود. و اين اقدامات اتخاذ هر تصميم يا ارائه هر قضاوت را ميسر مي سازند.

مقیاس اندازه گیری ، مجموعهت قواعدی برای انتساب آزمودنی ها به مقوله ها یام اعداد به آزمودنی ها است. شناسایی پدیده ها ، مفاهیم و ارزشها براساس ماهیت و چیستی نشان مقیاس اندازه گیری خاصی می طلبد. اندازه گیری متغیرها نیز نیازمند مقیاسهای متناسب هستند که به توان آنها را مورد ارزیابی و سنجش قرار داده به همین منظور مقیاسهای معینی ساخته شده که امکان اندازه گیری متغیرهای مورد نظر را به ما می دهند. بطور کلی می توان گفت که مقیاسهای اندازه گیری واحدهایی هستند که برای سنجش متغیرهای تحقیق در ابزارهای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

سری های زمانی و پیش بینی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در علوم اجتماعی و اقتصادی معمولا با موضوعاتی سروکار داریم که با گذشت زمان تغییر می کنند.مشاهدات چنین موضوعاتی در یک دنباله زمانی را سری زمانی می گویند.

پس سری زمانی دنباله ای از مشاهدات از یک موضوع خاص در فواصل زمانی مساوی می باشد.

سری های زمانی برای درک ،توصیف ، کنترل و پیش بینی بهتر موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل های سری زمانی معمولا شامل بررسی مولفه های سری زمانی نظیر مولفه های روند ، چرخه ای، و فصلی است. 

طیف ها(2)-طيف ترستون

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طيف‌‌هاي نگرش، تعدادي عبارت نگرشي هستند كه پاسخگو ، نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به آنها ابراز مي‌دارد. مقياسهاي نگرش، ابزارهاي اندازه‌گيري خامي هستند ، لذا نبايد از آنها انتظار بسيار داشت. نقش اصلي اين ابزارها، تقسيم افراد به گروههاي كلي، برحسب نگرش معيني است. لذا نمي‌توان انتظار داشت كه اين قبيل مقياس‌ها به تنهايي نگرش دقيقي از يك مورد منفرد فراهم آورند، زيرا اين تكنيكها براي قرار دادن افراد بر روي يك پيوستار خطي نسبت به يكديگر، آن هم به صورت نسبي (نه مطلق) طراحي مي‌شوند.

توزیع دو جمله ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در یک آزمایش برنولی که ترکیبی از شکست ها و پیروزی ها می باشد اگر آزمایش را به تعداد n بار تکرار کنیم به طوری که هر بار تعداد موفقیت ها شمرده شود، نوع دیگری از توزیع را می توانیم مدل بندی کنیم.

به طور مثال در یک شرکت تولیدی قطعات خودرو، دستگاه با احتمال p قطعه ای را سالم تولید می کند، حال اگر هدف شمردن تعداد قطعات سالم در تولید روزانه و بررسی بهبود کیفیت و تصمیم گیری در باره ادامه تولید آن قطعه باشد، مدل برنولی توانایی بررسی این مساله را ندارد و نیاز به استفاده از مدل دیگری به نام مدل دو جمله ای می باشد.

در مدل برنولی مقادیری که متغیر تصادفی x داشت دو مقدار 0و1 بود اما در مدل دو جمله ای مقادیر x از 0 تا مقدار n تعداد تکرار ها قابل تغییر است. وجه مشترک بین دو مدل در مقدار p می باشد

تعریف:

توزیع دوجمله‌ای توزیعی گسسته است از تعداد موفقیت‌ها در دنباله‌ای شامل n آزمایش مستقل برنولی همه با احتمال موفقیت p(توزیع برنولی). درواقع متغیر تصادفی X (تعداد موفقیت‌ها) را متغیر دوجمله‌ای با پارامترهای n و p می‌گویند.

آزمون فرض

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مقدمه :

وقتی هدف اصلی این نکته باشد که یک حدس مورد تایید داده است یا مورد تکذیب آنها. آزمون فرضهای آماری روشی برای استنباط آنها است .

تعریف : یک فرض آماری حکم یا حدسی درباره توزیع یک یا جند متغیر تصادفی است. اگریک فرض آماری، توزیع را کاملا مشخص کند، آن را فرض ساده در غیر این صورت آن را فرض مرکب می نمایند.

 

فرضهای صفر(H0) و مقابل (H1) :

هرگاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تایید آن بوسیله  اطلاعات حاصل از نمونه ثابت کنیم، نفی آن ادعا را فرض صفر(H0) و خود ادعا را فرض مقابل (H1) گویند .

 

آزمون فرض آماری :

آزمون یک فرض آماری عبارتست از به کار گرفتن مجموعه ی قواعد صریحی، برای انکه تصمیم بگیریم که ایا فرض صفر را بپذیریم یا آن را به نفع فرض مقابل رد کنیم .

 

آماره آزمون :

متغیر تصادفی که به کمک آن فرض (H0) رد می شود، آماره آزمون نام دارد.

 

ناحیه رد یک آزمون :

مجموعه مقادیر از آماره ازمون که بازای انها فرض (H0) رد می شود را ناحیه رد آزمون گویند.

روش آزمون فرض آماری ، فضای اماری نمونه ای ومقادیر ممکن آماره ازمون را به مجموعه افراز می کند، یک ناحیه ، ناحیه رد (H0) و دیگری ناحیه قبول (H0). روشی که هم اکنون توصیف شد ، ممکن است به دو نوع خطا منجر شود :

 

الف) خطای نوع اول :

رد فرض صفر وقتی که درست است و احتمال ارتکاب این خطا را با \(\alpha\) نمایش  می دهند که تعریف ریاضی آن عبارتست از:

\(\alpha=P(H_0\) رد فرض \(|\)درست است \(H_0)\)

 این احتمال را اندازه ناحیه بحرانی (ناحیه رد ازمون ) و سطح معنی دار بودن ازمون نیز می گویند .

ب) خطای نوع دوم :

قبول فرض وقتی که نادرست است و احتمال ارتکاب این خطا را با \(\beta\) نمایش می دهند که تعریف ریاضی آن بصورت زیر است :

\(\beta=P(H_0\) قبول \(|\)درست است \(H_1)\)

تابع توان :

تابع احتمال رد یک فرض صفر را تابع توان گویند و با نماد \(\gamma(P)\) نشان می دهند و تعریف ریاضی عبارتست از: 

                                                                                            \(\gamma(P)=P(H_0\) رد فرض \(|P)\)

توان آزمون :

توان ازمون عبارتست از احتمال انکه H0 رد شود در صورتی که Hواقعا درست باشد ، یعنی توان برابر است با :

\(P(H_0 \) رد فرض \(|\)H1 \()=1-P(H_0\)رد فرض \(|\)H1 \()=1-\beta\)

بنابراین تابع توان تحت فرض صفر برابر احتمال خطای نوع اول و تحت فرض مقایل(یک)، برابر \(1-\beta\) می باشد.

مطالب مرتبط(جهت مطالعه کلیک کنید): 

 انواع فرضیه

وِیژگی های یک فرضیه خوب

 

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

نظر کاربران

 • مهدی یار

  با تشکر از تمامی زحمات دست اندرکارن و زحمت کشان، برای همگی آرزوی سلامتی و بهروزی دارم
 • پری کرمی

  به کارهای خوبتون ادامه بدید. لطفا برای ارسال مطالب و درج اون قسمتی را تعبیه کنید
 • فاطمه بهرامی

  آقای تازیکه امیدوارم در کار خود موفق و پیروز باشد.
 • 1
 • 2
 • 3

آخرین نظرات

 • آدرس سایت دهمین همایش ملی تخصصی آمار به شرح زیر می باشد ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • سلام خسته نباشید من فیلم اموزشی نرمافزار ایزی فیت رو خیلی ...

  ادامه مطلب ..و

آمار سایت