آمار توصیفی(سطح یک)

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

آمار توضیفی(سطح یک)

10ساعت

تمامی علاقمندان به آمار

 آشنایی با ریاضیات مقدماتی 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

IBM SPSS پیشرفته

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

تیم آی آر آمار در نظر دارد تا برای اولین بار و به طور رسمی به ارائه سرفصل محتوای دوره های آموزشی در حوزه آمار و مطابق با نیاز کنونی اقدام نماید. بر این اساس در ادامه، سرفصل پیشرفته دوره آموزشی نرم افزار SPSS را مشاهده می کنید. این دوره پس از بررسی و کنترل تیم مجرب آی آر آمار مورد تایید و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

پیشرفته دوره آموزشی نرم افزار SPSS 

24 ساعت=

معادل 3 روز

الف: تمامی کاربرانی که با نرم افزار SPSS کار می کنند  و قصد آشنایی با قابلیتهای پیشرفته SPSS را دارند؛ ب: تحلیگر و مدل ساز(Analysts and Modelers)؛ ج: تمامی فراگیرانی که با تئوری آمار آشنایی داشته و قصد درک آنها دارند

الف: آشنایی با آمار مقدماتی مانند رگرسیون خطی؛ب: حضور در دوره های مقدماتی نرم افزار SPSS ویا میانی آموزش آمار.

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

IBM SPSS مقدماتی

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

تیم آی آر آمار در نظر دارد تا برای اولین بار و به طور رسمی به ارائه سرفصل محتوای دوره های آموزشی در حوزه آمار و مطابق با نیاز کنونی اقدام نماید. بر این اساس در ادامه، سرفصل مقدماتی دوره آموزشی نرم افزار SPSS را مشاهده می کنید. این دوره پس از بررسی و کنترل تیم مجرب آی آر آمار مورد تایید و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

مقدماتی دوره آموزشی نرم افزار SPSS 

16 ساعت=

معادل 2 روز

تمامی فراگیرانی که با مفاهیم آمار توصیفی آشنایی نسبی دارند.

 آشنایی با آمار مقدماتی و توصیفی

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت(1)

نوشته شده توسط فروغ واعظی زاده. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

تیم آی آر آمار در نظر دارد تا برای اولین بار و به طور رسمی به ارائه سرفصل محتوای دوره های آموزشی در حوزه آمار و مطابق با نیاز کنونی اقدام نماید. بر این اساس در ادامه، سرفصل دوره آموزشی "آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت وتحلیل نمودارهای آن"را مشاهده می کنید. این دوره پس از بررسی و کنترل تیم مجرب آی آر آمار مورد تایید و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

 ردیف

 عنوان دوره

 مدت دوره

 گروه های هدف

 پیش نیاز دوره

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت وتحلیل نمودارهای آن

 1 ساعت

 مهندسین: صنایع و تحلیلگر سیستم –تمامی علاقه مندان به کنترل کیفیت

 آشنایی با آمار مقدماتی و آمار توصیفی و تحلیل نمودار ها

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت(2)

نوشته شده توسط فروغ واعظی زاده. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

ردیف 

عنوان دوره 

مدت دوره 

گروه های هدف 

پیش نیاز دوره 

 1

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت و تحلیل نمودار های آن (جلسه دوم)

 یک ساعت

مهندسین:صنایع - تحلیلگر سیستم- تمامی علاقه مندان به مباحث کنترل کیفیت 

آشنایی با آمار مقماتی و آمار توصیفی - توانایی بررسی نمودار ها 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

 

آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت(3)

نوشته شده توسط فروغ واعظی زاده. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 گروه های هدف

 پیش نیاز دوره

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت و تحلیل نمودار های ان

 یک ساعت

 مهندسین صنایع-تحلیلگر سیستم -تمامی علاقه مندان به مبتحث کنترل کیفیت

آشنایی با آمار مقدماتی و آمار توصیفی-توانایی بررسی نمودار ها 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

آشنایی با مفاهیم وروش تدریس ریاضیات (سطح دو )

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

عنوان دوره

مدت دوره

مخاطبین

پیش نیاز دوره

آشنایی با مفاهیم تدریس ریاضی (سطح دو)

8

تمامی علاقه مندان به ریاضی

آشنایی با مفاهیم تدریس ریاضی (سطح یک )

 

آشنایی با مفاهیم وروش تدریس ریاضیات (سطح یک )

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

عنوان دوره

مدت دوره

مخاطبین

پیش نیاز دوره

آشنایی با مفاهیم تدریس ریاضی (سطح یک )

8

تمامی علاقه مندان به ریاضی

آشنایی با ریاضیات مقدماتی

 

آشنایی با نمودار های کنترل کیفیت

نوشته شده توسط فروغ واعظی زاده. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 عنوان دوره

 مدت دوره

 گروه های هدف

 پیش نیاز دوره

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت و تحلیل نمودار های ان(جلسه چهارم)

 یک ساعت

 مهندسین صنایع-تحلیلگر سیستم -تمامی علاقه مندان به مبتحث کنترل کیفیت

آشنایی با آمار مقدماتی و آمار توصیفی-توانایی بررسی نمودار ها 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

آمارتوصیفی(سطح دو)

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

آمار توضیفی(سطح دو)

10ساعت

تمامی علاقمندان به آمار

آمار توصیفی (سطح یک)

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

ابعاد فنی و قواعد تابع نویسی در نرم افزار R

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

تابع بخشی از زبان برنامه نویسی R می باشد که یک عمل مشخص را انجام یدهد. در این نرم افزار به راحتی امکان تعریف تابع های شخصی با دانستن قواعد پایه آن وجود دارد. در واقع یکی از مهم ترین نقاط قوت R، توانایی کاربران برای ورود توابع شخصی ایشان می باشد.  همچنین می توان بیان نمود که اکثر توابع در  این نرم افزار توابعی از توابع هستند!! لذا دانستن قواعد میدان دید برای کاربران الزامی می نماید.

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیشنیاز دوره
ابعاد فنی و قواعد تابع نویسی در نرم افزار R 1:30 علاقه مندان به نرم افزارهای برنامه‌نویسی- دانشجویان تحصیلات تکمیلی آشنایی با حلقه ها، شرطی ها و الزامات پایه برنامه نویسی، مفهوم زبان شی گرایی

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت