آزمون کای دو(ناپارامتری)

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آزمون مربع كای (خي‌دو يا كي‌دو) تك متغيره

دستورالعمل Chi–Square Test يك متغير را در رسته ها (categories)جدول‌بندي مي‌كند و فرضيه‌هاي مبني بر اينكه فراواني‌هاي مشاهده شده از فراواني‌هاي مورد انتظارشان تفاوت نمي‌كنند را مورد آزمون قرار مي‌دهد.

آزمون مربع كاي(The Chi-Square Test) برای کاربر گرامی این امکان را فراهم می کندکه:

 ـ تمام رسته های متغير آزمون را شامل مي‌شود، يا آزمون را به دامنه‌اي معيني محدود مي‌نمايد.

ـ مقادير استاندارد يا سفارشي شده مورد انتظار را به كار مي‌برد.

ـ آماره‌هاي توصيفي و / يا چارك‌ها را در متغير آزمون بدست مي‌آورد.

آزمون استقلال(Testing Independence)

در يك برنامه زمان‌بندي بيمارستاني بزرگ براي ترخيص بيماران فرض بر اين شده است كه بيماران با نرخ ثابتي در هفته بيمارستان را ترك مي‌كنند. مسئولين بيمارستان مي‌خواهند بدانند كه آيا تعداد ترخيصي‌ها با روزهاي هفته متغير است يا نه.

اين مثال از فايل dischargedata.sav استفاده مي‌كند(برای دانلود فایل  با فرمت SAV کلیک کنید). با آزمون Chi – Square فرضيه رفتن بيماران از بيمارستان با نرخ ثابت را بررسي نماييد.

وزن دهی آزمودنی ها

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

وزن دهی آزمودنی ها در نرم افزار SPSS 

با استفاده از این قابلیت در نرم افزار SPSS، می توان آزمودنی ها (Cases) را وزن دهی نمود. در این راستا کاربران محترم می بایست موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:

  •  برای هر آزمودنی خاص در فایل  دادهها، مقادیر متغیر وزن دهی می بایست تعداد مشاهدات(فراوانی) را نشان دهد.
  • مقدار وزن داده شده نباید مقدار منفی، صفر و یا گمیشده باشد. در هنگام تحلیل، نرم افزار SPSS آزمودنی های متناظر را از تحلیل کنار می گذارد.
  • مقدار وزن می تواند کسری باشد و تعدادی از رویه های تحلیل در نرم افزار SPSS از جمله Frequencies،  Crosstabsو Custom Tables این نوع وزن دهی را در تحلیل وارد می کنند. با این وجود؛ اغلب رویه ها متغیر وزن دهی را به عنوان تعداد تکرار در نظر می گیرند و بر این اساس، مقادیر کسری را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کنند. همچنین به حضور کاربران حرفه ای و تحلیگران اعلام می دارد تعدادی از رویه ها نیز متغیر وزن دهی را به طور کامل نادیده گیرند!!

تحلیل اکتشافی داده ها

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اكتشاف داده‌ها براي بررسي مناسب بودن يا نبودن تكنيك‌هاي آماري كه براي تحليل داده‌ها در نظر گرفته مي‌شوند مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين دستورالعمل خلاصه‌‌اي تصويري و عددي از داده‌ها، يا براي همة موارد يا به طور جداگانه براي گروه‌هاي موارد، فراهم مي‌آورد. دلایل مختلفی برای استفاده از رویکرد Explore نرم افزار SPSS از جمله: غربالگری دادهها(data screening)، شناسایی داده های بالقوه پرت(outlier identification)، توصیف، کنترل فرضیه و مشخصه سازی تفاوتهای بین زیر جامعه ها (گروههایی از آزمودنیها) وجود دارد. غربالگری داده ها ممکن است مقادیرغیر عادی، مقادیر کرانگین، شکاف بین داده ها و ویژگی های غیر عادی دیگر را نشان دهد. همچنین اکتشاف ممکن است نشان دهد که چنانچه توزیع نرمال شرط ادامه تحلیل باشد، محقق لازم دارد تبدیلی روی داده های خود انجام دهد و یا حتی محقق تصمیم بگیرید که از تحلیل ناپارامتری استفاده کند. متغير وابسته بايد يك متغير Scale (كمي) باشد، در حاليكه متغيرهاي گروه‌بندي ممكن است ordinal يا nominal باشند. با دستورالعمل Explore موارد زير را مي‌توان انجام داد:

 ـ غربالگری(بررسی) داده‌ها

ـ شناسايي مقادير پرت (Outliers) [يك مقدار Outlier مقداري است كه نسبت به اكثر مقادير متفاوت است].

ـ بررسي فرضيات

ـ توصيف گروه‌هاي موارد مختلف

آزمون دوجمله‌اي(ناپارامتری)

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

رویکرد Binomial Test يك نسبت مشاهده شده از موارد را با نسبت مورد انتظار تحت يك توزيع دو جمله‌اي با يك پارامتر احتمالي مشخص مقايسه مي‌نمايد. نسبت مشاهده شده يا با تعداد مواردي كه اولين مقدار يك متغير دو مقوله‌اي (dichotomous) را دارا است تعريف مي‌شود يا با تعداد موارد در يك نقطة برش داده شده يا پائيني‌تر، در يك متغير كمي. در حالت پيش فرض، پارامتر احتمالي براي هر دو گروه برابر 0.5 مي‌باشد، اگر چه ممكن است تغيير نمايد. براي تغيير احتمال، يك نسبت آزمون را براي گروه اول وارد مي‌نماييد. احتمال مربوط به گروه دوم برابر با 1 منهاي احتمال مربوط به گروه اول است. بعلاوه، آماره‌هاي توصيفي و / يا چارك‌هاي مربوط به متغير آزمون ممكن است ظاهر شود.

آزمون استقلال در جداول توافقی

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در ابتدا تعریف جدول توافقی و در ادامه آزمون استقلال مبتنی بر آزمون خی دو را شرح می دهیم:

 جدول فراوانی توام دو متغیر کیفی که نشان دهنده ی وابستگی دو متغیر می باشد، جدول توافقی نامیده می شود. ما با آزمون استقلال به دنبال بررسی استقلال یا وابستگی متغیرهای کیفی در سطر و ستون ها هستیم. این آزمون به آزمون خی دو یا کای دو معروف می باشد. آماره آزمون با تکیه بر فراوانی های مشاهده شده و فراوانی ها مورد انتظار تشکیل می گردد. این آزمون همانند اکثر آزمون های آماری نیاز به پیش فرض هایی دارد که یکی از آنها اینست که فراوانی مورد انتظار در هر خانه جدول کمتر از 5 نباشد و در صورت وقوع چنین موردی معمولا ادغام سطرها یا ستون هایی که مقادیر کمتر از 5 دارند روشی معمول است. همانطور که در تایید این آزمون در  SPSS مد نظر قرار می گیرد، چنانچه فراوانی های مورد انتظار بیش از 20 درثد خانه های جدول کمتر از 5 باشد مقدار معنی داری آزمون درست نخواهد بود. علاوه بر تمامی اینها می توان در جداول دو در دو از آزمون دقیق فیشر استفاده نمود که میزان معنی داری آن در خروجی نرم افزار SPSSنیز نمایش داده می شود. چنانچه هیچ یک از این روشها را نتوان بکار برد استفاده از مدلهای آماری دیگر برابر بررسی رابطه استفاده می گردد.

عدد تصادفی در SPSS

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

از توزیع های آماری برنولی، دوجمله ای، نرمال و ... می توان به راحتی عدد تصادفی را در نرم افزار SPSS تولید نمود. برای این منظور لازم است به اندازه تعداد نمونه ای که می خواهید عمل زیر را انجام دهید: فرض کنید 100 نمونه تصافی از توزیع دوجمله ای با پارامترهای n=10  و  p=0.3 می خواهید. الگوریتم زیر را دنبال  کنید. ما از ذکر جزئیات خودداری می کنیم.

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت