محاسبه احتمال یک متغیر تصادفی با توزیع دو جمله ای در نرم افزار Minitab

نوشته شده توسط فروغ واعظی زاده. منتشر شده در minitab

توزیع دو جمله ای :

در این توزیع متغیر تصادفیxپیشامد تعداد موفقیت ها در\(n\)آزمایش می باشد به طوریکه در هر آزمایش با احتمال\(P\)می بریم و با احتمال \(1-p\)می بازیم تابع توزیع \(x\)به صورت زیر می باشد:

 \[P\left( x \right) = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
n \\
x
\end{array}} \right){P^x}{\left( {1 - P} \right)^{n - x}}\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{}&{}
\end{array}x = 1,2,...,n\]

میانگین واقعی و واریانس برای متغیر تصادفی x با توزیع دو جمله ای به صورت زیر می باشد:

 |\[\mu = nP\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{}&{}&{}
\end{array}{\sigma ^2} = nP(1 - P)\]

در نظر داشته باشید که هر گاه تعداد نمونه زیاد و احتمال موفقیت در هر نمون پایین باشد ،برای محاسبه احتمال یک متغیر تصادفی با توزیع دو جمله ای از تقریب های پواسن و نرمال استفاده می شود.

نرمالیدن متغیرها با استفاده از روش کاکس-باکس

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در minitab

در لینک های زیر روش و زمان استفاده از تبدیل کاکس-باکس  برای نرمالیدن متغیرها غیر نرمال توضیح داده شده است، الزام چنین تبدیلی زمانی پیش می آید که فرض نرمال بودن یکی از فرض های اصلی در روش های آماری باشد بعلاوه از این روش برای تثبیت واریانس (در سریهای زمانی) نیز استفاده می شود که در مطالب قبلی این مورد توضیح داده شده است. 

لازم به ذکر است که در این مطلب روان و ساده، برای بررسی نرمال بودن داده ها از نمودار احتمال و آزمون اندرسون-دارلینگ کمک گرفته شده است.

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت